College volgt afwijzing bezwaren herzien bestemmingsplan Reevediep

College volgt afwijzing bezwaren herzien bestemmingsplan Reevediep

Gemeente, Natuur, Nieuws 0 Comment

Bart Zeven reageert op oproep tot laten varen verzet vaargeul


Het doorvaarbaar maken van het Reevediep blijft de gemoederen bezig houden. De laatste 150m voor de randmeren zijn door de Raad van State verboden voor scheepvaart. Protesterende zienswijzen op een nieuw plan, dat de bedreigde vogelsoorten moet afschermen, zijn door de provincie afgewezen. Het Kamper college van B en W sluit zich daarbij aan. De VBVN roept twee bezwaarmakers op hun verzet te laten varen maar Bart Zeven laat in een reactie weten de houding van de VBVN onbegrijpelijk te vinden.

Preventieve maatregelen
Met de aanleg van enkele eilandjes, het versmallen van de vaargeul en het aanplanten van rietkragen verwacht de provincie Overijssel de storende invloed van recreatievaart voor de beschermde vogelsoorten te kunnen minimaliseren. Gemeente Kampen is hierbij betrokken voor de benodigde vergunningen. In een uitgebreide reactie licht de provincie toe waarom de twee ingediende zienswijzen niet worden gehonoreerd. Het college van B en W stelt de gemeenteraad van Kampen voor om akkoord te gaan met het ”bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid 1e herziening Reevediep”. Bart Zeven tekent allereerst aan dat het logisch is dat de gemeente geen bezwaar heeft tegen een project waarvan ze zelf de opdrachtgever is.

Sinds vorige week stroomt het water onder de nieuwe Nieuwendijkbrug door.

Betrokken overheidsinstanties
De aanleg van de hoogwatergeul als beschermende maatregel tegen verwachte overstromingen, 1 keer in de 150 jaar door de klimaatsverandering, is een Rijksbesluit. Provincie en gemeente azen echter al vòòr de huidige maatregelen op de inzet van het gebied voor woningbouw en recreatie, zo licht Zeven toe. Hij is één van de bekende gezichten van Werkgroep Zwartendijk (WGZ) die zich sinds 2007 verzet tegen woningbouw over de Zwartendijk in Kampen. Bij oprichting hadden ze nog te weinig kennis van water en WGZ heeft zich nooit officieel tegen de hoogwatergeul uitgesproken. Wel gaf ze in 2009, op grond van een rapport van wateradviesbureau HKV, de onveilige situatie aan na aanleg van de dijken rondom de nieuwe waterweg, die ook wel bypass wordt genoemd en op 5 november 2012 officieel tot Reevediep werd omgedoopt. De in het voorjaar van 2015 bij de Enk gestarte werkzaamheden hebben inmiddels de nieuwe Nieuwendijkbrug opgeleverd (zie onderaan) waar sinds vorige week het water onderdoor stroomt. De aanleg van het Reevediep vordert gestaag en in 2016 stelde een provinciedelegatie van Gedeputeerde Staten zich op de hoogte tijdens een werkbezoek (zie onderaan).

In juni werden de deuren geplaatst van de sluis die toegang geeft tot het Reevediep.

Bezwaren blijven overeind
Samen met Natuurvereniging IJsseldelta (NVIJ) blijft Werkgroep Zwartendijk (WGZ) zich verzetten tegen een doorvaarbaar Reevediep. In een ingezonden brief in De Brug vraagt de Vereniging Behoud Vrije Natuur (VBVN) de bezwaarden hun verzet op te geven. Namens WGZ vraagt Bart Zeven zich af waar deze koerswijziging van VBVN vandaan komt. In het verleden is WGZ enorm gesteund door VBVN en de dreiging voor ernstige verstoring van de natuur rondom de vaargeul is niet afgenomen. Het zicht van de bedreigde karekiet en roerdomp op het vaarverkeer mag weliswaar beperkt worden door de voorgenomen maatregelen maar de andere plannen blijven een onaanvaardbare druk op het gebied leggen. Er blijken ook misverstanden te rijzen want zowel over een lengte van 150m als 300m wordt gerept. Daarnaast heeft Zeven nooit gesproken over ”waterskiën” maar heeft ooit vanaf zijn vakantieadres tegenover een krant het woord “waterscooters” in de mond genomen. In een rechtszaak heeft de NVIJ ooit het aantal vaarten ter sprake gebracht maar in een andere tijdspanne dan in de brief wordt genoemd.
De beoogde grondstrook voor het Reevedorp achter de klimaatdijk (links).

Opeenstapeling van plannen
In de uitgebreide afwijzing van de zienswijzes op het bestemmingsplan, blijft de provincie hameren op de maatregelen die de vogels het zicht moeten ontnemen op de passerende schepen. Er wordt zelfs onderzoek aangehaald dat in de Wieden en de Weerribben is uitgevoerd naar verstoring van moerasvogels. Doch behalve een doorvaarbaar Reevediep voor de recreatievaart, zijn er nog veel meer plannen in ontwikkeling voor het gebied. Het door de Raad van State vooralsnog afgewezen Reevedorp moge bekend zijn maar de jachthaven in ontwikkeling is nog niet naar buiten gebracht. Dit alles komt direct naast het broed-, leef- en foerageergebied van de bedreigde vogelsoorten te liggen. Daarmee wordt de druk op het gebied onaanvaardbaar en vallen de maatregelen in het niet waarmee nu de gemeente het nieuwe bestemmingsplan toch wil vaststellen. ”De VBVN heeft zich nog ooit ingezet voor de zwarte stern met vlotjes op het water dus waar komt deze draai van 180 graden in vredesnaam vandaan?” vraagt Zeven zich vertwijfeld af. ”De Vogelbescherming heeft haar volledige steun aan WGZ en NVIJ toegezegd”, sluit Zeven zijn betoog af. ”Uiteindelijk draait het om de cumulatie van maatregelen die een enorme druk op het gebied leggen en die in het verleden ook nooit nodig zijn geweest.”

De publiciteitscampagne voor het nog niet toegestane Reevedorp is in volle gang.

Zie ook:
Nieuwe Nieuwendijk geopend met koffie voor passanten (video)
Gedeputeerde Staten Overijssel verkennen Reevediep (video)
Aanleg rieteilandjes maakt vaarverbinding mogelijk (RvdR)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x